Allmänna prisvillkor för sjötransport (APV)

Allmänna villkor § 1
Biljetter § 2
Rabatter § 3
Förmåner och extra erbjudanden samt kampanjer § 4
Specialresor § 5
Rabatterbjudanden § 6
Högre biljettpris § 7
Transporttaxor och serviceavgift § 8
Presentkort § 9
Diverse § 10

 

§ 1 Allmänna villkor

Dessa allmänna prisvillkor (hädanefter även kallade "(APV)") gäller för all reguljär transport med FRS Baltic GmbH (hädanefter även kallad "Transportör") och – om det är markerat – Transportörens specialresor. När avtalet ingås blir APV en del av transportavtalet; Passageraren accepterar dem med rättsligt bindande verkan.

 

§ 2 Biljetter

 1. Biljetter kan inte överlåtas, detta gäller även specialresor (§ 5) och rabatterbjudanden (§ 6). Om biljetter är markerade med ett specifikt datum och tid är de endast giltiga för den transport som anges på den tiden. Biljetter kan endast bokas till de priser som gäller vid bokningstillfället i enlighet med § 8 APV.
 2. Biljetter för enkelresor berättigar innehavaren till en enda resa mellan avgångshamnen och den destinationshamn som anges på biljetten.
 3. Kombi-biljetter berättigar innehavaren till en returresa mellan avgångshamnen och destinationshamnen som visas på biljetten med ett kort avbrott i transporten motsvarande den period eller det datum som anges på biljetten. Fordonstransport utan samtidig passagerartransport sker inte.
 4. Det finns separata biljetter för motoriserade och icke-motoriserade fordon. Dessa är föremål för specialpriser. De olika typerna av biljetter finns här på vår webbplats. Biljetter till fordon är endast giltiga för fordonet för vilket de köptes och i samband med motsvarande fordonsregistreringsdokument, som måste visas för Transportören på begäran.
 5. För biljetter för hundar måste biljetter köpas beroende på biljettypen. Eftersom utrymmet ombord för hundar är begränsat kan Transportören vägra att transportera hundar och passagerare i enlighet med § 10 (1) c) APV om Passageraren inte har införskaffat motsvarande biljett för sitt djur före transportens start.

 

§ 3 Rabatter

 1. Barn under ett år har inte rätt till sitt eget säte och betalar inte biljettpris. Barn från ett år till och med 3 års ålder har rätt till sittplats. De transporteras gratis på reguljära transporter. För resor i högre klasser debiteras tilläggsavgiften för sittplatskategorin. Barn mellan 4 och 15 år får rabatt på färjetaxan.
 2. Eventuella avgiftsreduceringar kommer endast att beviljas vid förhandsansökan. Ansökan måste åtföljas av lämpliga bevis som berättigar till avgiftsreduktion.
 3. Om ansökan om ett reducerat biljettpris är felaktig eller om Transportören inte har informerats omedelbart före resans början, om några förändringar i dessa omständigheter, ska Passageraren förlora rätten att dra nytta av prisreduktionen, i ett år från dagen för oberättigad reduceringsansökan.

 

§ 4 Förmåner och extra erbjudanden samt kampanjer

 1. Förutom de ovan nämnda biljetter och rabatter kan priser för specialkampanjer och samverkanserbjudande med tredje part erbjudas. Dessa publiceras som del av transporttaxorna.
 2. Extra erbjudanden måste bokas före avresa. En avbokning beroende på driftskrav är också möjlig med kort varsel. I detta fall kommer motsvarande avgifter att återbetalas.

 

§ 5 Specialresor

Specialresor är alla transporter i den mening som avses i § 12 i de allmänna transportvillkoren ("ATV"). För dem gäller separata regler och biljettpriser. Dessa finns i respektive erbjudande och i våra ATV.

 

§ 6 Rabatterbjudanden

Rabatter (i den mening som avses i avsnitt 13 i APV) kan erbjudas av Transportören på biljetter för den reguljära tidtabellen. För dem gäller separata regler och biljettpriser. Dessa finns i respektive erbjudande och i våra APV.

 

§ 7 Högre biljettpris

Under villkoren i § 5 APV förbehåller sig Transportören rätten att kräva att Passageraren betalar ett högre biljettpris.

 

§ 8 Transporttaxor och serviceavgift

 1. Transporttaxorna ska bestämmas separat, oberoende av dessa prisvillkor. De publiceras på Transportörens webbplats och på tidtabeller eller kan erhållas från Transportörens försäljningsställen. Om bokningen görs på biljettkontoret tas en serviceavgift ut på 12,00 € (tolv euro)per bokning.
 2. Biljetter får endast köpas till de priser som gäller vid bokningstillfället. En senare ombokning till exempelvis specialerbjudanden är inte möjlig.
 3. Ombokning från vanliga biljetter till reducerade biljetter är endast möjlig fram till avresa.
 4. Priserna kan komma att ändras på grund av allmänna höjningar av bränslekostnader. Om det har gått mer än 4 (fyra) månader mellan transportavtalet och resans början, har Transportören rätt att justera transportavgiften i den utsträckning som prisfaktorer i samband med transporten i fråga, såsom hamnavgifter, löner, bränsle, räntor, växelkurser osv. som Transportören inte har något inflytande över, har förändrats under tiden. Passageraren ska omedelbart informeras om prishöjningen. På begäran ska prishöjningen göras transparent för Passageraren.

 

§ 9 Diverse

 1. Presentkort kan beställas via telefonnr.: +49 461 864-608. Presentkortet lämnas ut efter fullgjord betalning och skickas via e-post till den e-postadress som angivits av kunden vid beställningen
 2. Presentkort är tillgängliga i EUR i sex olika priskategorier och ska lösas in vid köp av biljett. Endast presentkort gäller ej som biljett; presentkortet måste lösas in i samband med biljettköp för att ge rätt till transport.
 3. Eventuellt överskjutande belopp tillgodoräknas innehavaren av presentkortet. Om innehavet på presentkortet inte räcker för att betala biljettpriset, måste en annan betalningsmetod användas för att betala resterande del av biljettpriset.
 4. Presentkorten får generellt sett överlåtas till en annan person och FRS Baltic ska tillgodoräkna innehavare av presentkortet värdet för detta. Detta gäller inte om FRS Baltic GmbH har eller borde haft kännedom om ickeberättigad eller person utan rättshandlingsförmåga. Preskriptionstiden är tre år enligt tysk civilrätt (BGB) eller i Sverige § 2 St. 2 Preskriptionslagen. I övrigt gäller de Allmänna Transportvillkoren (ATV) och FRS Baltics Allmänna Prisvillkor (APV).
 5. Ett presentkort kan inte användas till att köpa ytterligare presentkort. Det föreligger ingen generell rätt till utbetalning på presentkortet. Om ett presentkort utnyttjas till den (del)betalning, följer även (del)återbetalning i form av ett presentkort.
 6. Preskriptionstiden följer bestämmelserna i tysk civilrätt (BGB) eller § 2 St. 2 Preskriptionslagen.

 

§ 10 Diverse

 1. Detta dokument är en översättning av Transportörens tyska Allmänna prisvillkor („Allgemeine Tarifbedingungen“). Detta dokument tjänar endast till att informera Passageraren och har ingen laglig verkan.
 2. Innehållet i de tyska Allmänna prisvillkoren är juridiskt bindande. I händelse av avvikelser mellan översättningen och de ursprungliga tyska Allmänna prisvillkoren gäller den tyska versionen.