Allmänna transportvillkor (ATV)

För transport ombord på fartyg utförd av FRS Baltic GmbH

 

Allmänna villkor § 1
Transportavtal och betalning § 2
Biljetter § 3
Ombokning, avbokning och ändring av transporttidtabell § 4
Högre biljettpris § 5
Transportörens skyldighet § 6
Passagerarens skyldigheter § 7
Transport av bagage § 8
Transport av husdjur § 9
Uteslutning från transport § 10
Transport av fordon § 11
Specialresor § 12
Rabatterbjudanden § 13
Ansvarsbegränsning för Transportören och ersättning § 14
Meddelande om anspråk vid skada på bagage § 15
Alternativ tvistlösning § 16
Lagval och domstol § 17
Övrigt § 18

 

§ 1 Allmänna villkor

Dessa allmänna transportvillkor (hädanefter ”ATV") gäller för all reguljär transport med FRS Baltic GmbH (hädanefter "Transportör") och – om markerat – för alla specialresor av Transportören. När avtalet ingås blir dessa ATV föremål för transportavtalet;  Passageraren accepterar dem med rättsligt bindande verkan.

 

§ 2 Transport och betalning av transport

 1. Transporten ingås via bokning av Passageraren och leverans av bokningsbekräftelse av Transportören, i vilket fall, senast med utfärdandet av biljetten. 
  Detsamma gäller för bokningsprocessen online.
 2. Passageraren har endast rätt till resan som anges på biljetten. Om passagerare behöver uteslutas från resan på grund av otillräckligt utrymme, kommer betalade biljettpriser att återbetalas om Transportören inte kan erbjuda ett lämpligt transportalternativ. Ytterligare fordringar från Passageraren anses ogiltiga. Transportavtalet innehåller inte rätt till en tilldelad plats. Gäster som vill dricka och äta i matsalen sitter företrädesvis.
 3. Biljettpriset samt en serviceavgift (för bokningar på biljettkontoret) ska betalas med avtalets ingående enligt nummer 1. Passageraravgifterna och de serviceavgifter som är i kraft visas på Transportörens webbplats samt på dess verksamhetsställen i form av Allmänna prisvillkor (hädanefter "APV"). Passageraren har möjlighet att betala kontant eller med kreditkort. Passageraren garanterar tillräcklig täckning på kontot. Alla kostnader som uppstår på grund av icke-inlösen eller återköp ska bäras av Passageraren såvida inte icke-inlösen eller återköpet orsakats av Transportören.
 4. När anspråk görs på eventuella reducerade biljettpriser måste tillämpligheten bevisas när biljettköpet har genomförs i biljettdisken. Vid bokning via telefon eller online kan prisreduktion online övervägas om Passageraren skickar motsvarande dokument via e-post till info(at)frs-baltic.com eller med kopior därav till Jasmunder Landstraße 2, 18546 Sassnitz/Neu Mukran, Tyskland. Fram till avgången har Transportören rätt att på biljettkontoret åter verifiera om beviset är tillämpligt. Vid bokning enligt mening 2 får Passageraren sin reducerade biljett i biljettdisken. En kombination av olika rabatter är inte möjlig.
 5. För sändning av biljetter per post debiteras en porto- och hanteringsavgift på 4,00 € (fyra euro) för varje beställning som behandlas. Sändning av online-biljetter via e-post är kostnadsfritt.
 6. Återbetalning av biljettpris liksom betalning för kompensation kommer alltid i förekommande fall att använda den betalningsmetod som anges i bokningen. Minimitröskeln för ersättningar uppgår till 6,00 € (sex euro).

 

§ 3 Biljetter

 1. Endast personliga biljetter är giltiga och biljetter kan inte överföras.
 2. Vid mottagandet av bokningen måste bekräftelser och biljetter kontrolleras för att vara korrekta. Transportören måste informeras omedelbart, senast 48 (fyrtioåtta) timmar efter mottagandet, om eventuella avvikelser för att göra nödvändiga korrigeringar. Om inget klagomål inträffar kan Transportören anta att dokumenten har utfärdats korrekt.
 3. Passageraren är skyldig att när som helst visa biljetten för Transportören eller dess anställda. Biljettalonger får endast avskiljas och valideras av Transportörens auktoriserade representant. Skadade eller förlorade biljetter förlorar sin giltighet.

 

§ 4 Ombokning, avbokning och ändring av transporttidtabell

1. Ombokning av datum eller tid för vanliga transporter kan göras upp till 24 timmar före avgång via telefon +49 461 864-608 eller via e-post (info(at)frs.de) genom att ange bokningsnumret. För specialresor gäller § 12.

2. Passageraren har rätt att säga upp transportavtalet när som helst före avresan. Avbokningen äventyrar hela resan. Att avboka en del av en bokning är uteslutet. Om passageraren drar sig ur transportavtalet, har Transportören rätt till en engångsersättning i enlighet med följande diagram:

 

Upp till 24 timmar innan avgång - ingen ersättning/avbokningsavgift

kostnadsfritt
Mindre än 24 timmar före avgång 90 % av biljettpriset
 Icke utnyttjad biljett/No Show 100 % av biljettpriset

 

Passageraren är berättigad att bevisa att skadorna för Transportören är lägre eller obefintliga jämfört med engångsersättningen. Ombokning för att undvika avbokningsavgifter är ogiltig. Vid avbokning på grund av resevarningar i destinationshamnens land debiteras ingen avbokningsavgift.  

3. Transportören förbehåller sig rätten att dra sig ur transportavtalet i följande fall:

a. Fall av force majeure och synonyma händelser (t.ex. väderpåverkan, epidemier, underkända hamnanläggningar, strejker, sjöolyckor och liknande händelser). Dessa leder till avtalsuppsägning med undantag från påståendet om ömsesidiga skadeståndsanspråk; skyldigheten att betala biljettpriset är inte tillämplig och alla betalningar som redan gjorts återbetalas.

b. I fall av specialresor enligt § 12, särskilt i fall där det minsta antalet deltagare inte är uppnått. Återkallandet från Transportören leder till att avtalet upphör med avsaknad av krav på ömsesidig ersättning; skyldigheten att betala biljettpriset är inte tillämplig och alla betalningar som redan gjorts återbetalas.

 

§ 5 Högre biljettpris

Om en Passagerare påträffas utan en giltig biljett ska ett kontraktstraffbelopp på 120,00 € (etthundratjugo euro) betalas utöver det vanliga biljettpriset. Detsamma gäller vid anspråk på reducerat biljettpris som Passageraren inte uppfyller. Villkoren i mening 1 och 2 tillämpas inte när förvärv av en biljett eller verifierande av rabatträtt utelämnades på grund av skäl som är utom Passagerarens kontroll. Det ökade biljettpriset reduceras till ett belopp på 10,00 € (tio euro), om passageraren kan presentera en giltig biljett inom en vecka från det bestämningsdatum som den köptes på någon av Transportörens försäljningsställen före avresa.

 

§ 6 Transportörens skyldigheter

 1. Transportören är skyldig att utföra transporten med ett fartyg som uppfyller de lagstadgade säkerhetsbestämmelserna.
 2. I händelse av inställd eller försenad avresa ska Passagerare informeras av Transportören via kontaktinformationen (textmeddelande, telefon, e-post) som Passageraren har gett till operatören samt via Transportörens webbplats. Bortsett från det gäller § 7 (7).
 3. Dessutom garanterar Transportören Passagerares rättigheter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (RU) nr 1177/2010 av den 24 november 2010 om passagerares rättigheter när de reser till sjöss och inre vattenvägar och om ändring av förordning (EG) Nr 2006/2004 ("Passagerarförordningen"). Du hittar en kortversion av den här på vår webbplats samt på försäljningsställen och på begäran i biljettkontoret.
 4. Om transportören rimligen förväntar sig att transporten kommer att avbrytas eller försenas vid avresan, mer än 90 minuter, erbjuder Transportören en annan rutt och informerar Passageraren om det alternativa transportmedlet. I detta fall tillhandahåller Transportören ersättning enligt artikel 19 i passagerarförordningen i form av kuponger.

 

§ 7 Passagerarens skyldigheter

 1. Passageraren är skyldig att följa alla uppmaningar från fartygsledningen eller någon, av Transportören, auktoriserad representant.
 2. Passageraren är förbjuden att smutsa eller skada några hytter, utrustning eller föremål på fartyget samt missbruka eller skada säkerhetsanordningar eller kasta någon typ av föremål ombord.
 3. Passageraren ansvarar för att anlända till incheckningen minst 60 (sextio) minuter före avgång enligt tidtabellen. Resegrupper uppmanas att meddela sig 30 (trettio) minuter före avgång till Transportörens lokalkontor eller direkt ombord. Om en Passagerare inte följer tidtabellens tider är Transportören inte skyldig att utföra dennes transport.
 4. Passageraren är ansvarig för att säkerställa att destinationshamnens administrativa och lagstadgade krav uppfylls med sin egen person och framförallt alltid bära med sig all nödvändig dokumentation. Passageraren är skyldig att ersätta Transportören för alla extra kostnader som uppstår på grund av att Passageraren inte uppfyller kraven.
 5. Passageraren måste själv lasta, förvara och övervaka allt handbagage ombord på fartyget. Dessutom tillämpas § 8 samt APV för transport av bagage.
 6. Generellt är cigarettrökning förbjudet på alla Transportörens fartyg. Passageraren är skyldig att endast röka i de områden på ytterdäck som är avsedda för rökning. Detsamma gäller för elektroniska cigaretter  och liknande surrogat.
 7. Fram till avresan är Passageraren, oberoende av § 6 (2), också skyldig att informera sig om eventuella inställda avgångar eller förseningar via de kanaler som Transportören tillhandahåller (www.frs-baltic.com, per telefon +49 461 864-608) och genom att kontrollera e-postmeddelandena till e-postadressen (inklusive skräppostfilter) som angavs vid bokningen.
 8. Passageraren är ansvarig gentemot Transportören för eventuella skador som orsakats av honom/henne.

 

§ 8 Transport av bagage

 1. Transportören är endast skyldig att transportera Passageraren och hans/hennes konventionella bagage. Bagage som är kraftigt nedsmutsat eller som kan skada, hindra, besvära eller orsaka skada på andra passagerare undantas från transport. I tveksamma fall avgör fartygsledningen. Bagaget får endast förvaras på för dessa avsedda platser och inte i gångar och nödutrymningsvägar eller på säten. Dessutom gäller § 7 (1).
 2. Följande föremål och ämnen är förbjudna ombord på fartygen: Vapen, brandfarliga, lättantändliga, frätande, giftiga, explosiva eller starkluktande föremål och/ eller substanser. Dessutom är olagliga föremål/substanser och föremål/substanser som kan besvära andra passagerare och/eller är förbjudna att äga eller att transportera, förbjudna ombord. I den mån Passagerare inte omedelbart kan redogöra för föremålets/substansens ofarlighet tillämpas artikel § 10 (1). Om sådana föremål/substanser upptäcks endast under transporten har fartygsledningen tillåtelse att ta dem i besittning, lagerhålla och lasta av dem i närmaste hamn på Passagerarens bekostnad.

 

§ 9 Transport av husdjur

1. Konventionella husdjur transporteras mot betalning enligt gällande taxor. Upp till 3 (tre) hundar kan transporteras per Passagerare. Transportören förbehåller sig rätten att utesluta djur från transport, särskilt av följande skäl:

a. Potentiella hot mot människors eller fartygets säkerhet

b. Djuret besvärar andra passagerare

c. Om husdjursägaren försummar sin skyldighet att övervaka det

Dessutom får husdjur inte sitta på sittplatser. Hundar måste hållas i koppel och bära munkorg.

 

§ 10 Uteslutande från transport

1. Personer som utgör en fara för säkerheten och ordningen för driften eller för andra personer kan uteslutas från transport. Detta gäller särskilt för

a. Passagerare under påverkan av alkoholhaltiga drycker eller berusande substanser,

b. Passagerare som är oförmögna att resa på grund av smittsamma sjukdomar utan att ta sig ur transporten före avgång,

c. Passagerare som inte agerar på sina skyldigheter enligt klausulerna 7-9 (även efter order från fartygsledning)

2. Barn under 6 (sex) år som ännu inte officiellt är skyldiga att närvara i skolan, kan uteslutas från transport om de inte åtföljs av en person i åldern 14 (fjorton) år och uppåt under hela transporten.

3. Om en person utesluts på grund av ovannämnda skäl har han/hon ingen rätt att få återbetalning på redan betalade biljettpriser. Ytterligare ersättning för skador är utesluten.

 

§ 11 Transport av fordon

 1. Fordon transporteras endast i enlighet med tillämplig prissättning mot betalning av biljettpris. Tillämpliga priser publiceras på Transportörens webbplats och på anslagstavlor på Transportörens försäljningsställen eller kan erhållas från Transportörens kontor.
 2. När fordon lastas måste Transportören meddelas om tillgängligheten för lastning minst 60 (sextio) minuter före avgång. Parkeringsplatsen ombord tilldelas av fartygets personal och Passageraren måste följa instruktionerna. Passageraren måste se till att fordonet är korrekt placerat och säkert. Om Passageraren använder en anställd hos Transportören för att utföra de uppgifter som åligger honom eller henne, ska sådan assistans endast tillhandahållas på goodwill-basis. Passageraren är ansvarig för denna assistent; i detta avseende ska denna assistent anses uteslutande vara Passagerarens/bilägarens ställföreträdande ombud. Motorcyklar och cyklar ska vara tillräckligt säkrade av Passageraren så att de inte välter.
 3. Efter att fordonet är säkert parkerat måste Passageraren av säkerhetsskäl lämna fordonet och det område som är avsett för att parkera fordon.
 4. Farliga föremål enligt § 8 (2) i ATV är uteslutna från transport även om de förblir i fordonet under (en del av) transporten.
 5. Fordon utan bokning ska transporteras med lägre prioritet. Trots bokning kan det vara nödvändigt i försvarbara undantagsfall (exempelvis av säkerhetsskäl för fartyget, om det är nödvändigt att transportera utryckningsfordon eller i händelse av oförutsebart behov av att använda ett annat/mindre fartyg) för Transportören att vägra att ta med fordonet på den bokade resan eller skjuta fram bokningen.

 

§ 12 Specialresor

 1. Specialresor är alla transporter som är markerade och annonserade som sådana. Ett minimi av antal deltagare är nödvändigt. Transportören förbehåller sig rätten att säga upp avtalet om minimiantalet inte uppnås, se § 4 (3) b).
 2. Endast § 1, § 2 (1), (3), (5), (6), § 3 (2), (3), § 4 (3), § 5, § 6 (1), (2), § 7, § 8, §§ 10-12, § 14 (1-3), § 15, § 17 och § 18 gäller för specialresor.
 3. Passageraren har inte rätt att avboka, dra tillbaka, återlämna, omboka eller överföra bokningen och/eller biljetterna på specialresor. Dessutom existerar ingen rätt till annullering för specialresor. Specialresor kan inte kombineras med andra biljetter, reducerade biljettpriser eller rabatterbjudanden.
 4. Transportören är inte skyldig att transportera husdjur (djur).

 

§ 13 Rabatterbjudanden

 1. I den mån det erbjuds kan biljetter till reguljär transport köpas på speciella villkor ("Rabatterbjudanden"). Tidtabell för reguljär trafik finns på Transportörens webbplats. Rabatterbjudanden annonseras separat.
 2. Endast § 1, § 2 (1), (3), (5), (6), § 3 (2), (3), § 4 (3), § 5-11 och § 13-18 tillämpas för rabatterade erbjudanden.
 3. Passageraren har inte rätt att avboka, återta, återlämna, omboka eller överföra bokningen och/eller biljetter inköpta vid rabatterbjudanden. Dessutom existerar ingen rätt till annullering vid rabatterbjudanden. Biljetter inköpta under speciella villkor kan inte kombineras med andra biljetter, reducerade biljettpriser eller rabatterbjudanden eller specialresor. Biljetter inköpta vid rabatterbjudanden är endast giltiga inom respektive specificerad period.

 

§ 14 Ansvarsbegränsning för Transportören och ersättning

 1. Transportörens ansvar för personskador, bagage eller standardskador är begränsat på de grunder som anges i avsnitten 541 och 542 i den tyska handelslagen (HGB) samt artikel 3 i förordning (EG) nr 397/2009 av den 23 april 2009 i samband med bestämmelserna i Atenkonventionen om transport av passagerare och deras bagage till sjöss 1974 (ändrad genom protokollet från 2002).
 2. Eventuella anspråk som Passageraren gör för ersättning är undantagna. Undantag är Passagerarens ersättningskrav på grund av personskada, kroppsskada, hälsoskada eller brott mot väsentliga avtalsförpliktelser (huvudförpliktelser) samt ansvaret för andra skador, avsiktliga eller grovt oaktsamma skyldighet orsakade av Transportören, Transportörens juridiska ombud eller Transportörens agent. Väsentliga avtalsförpliktelser är de som måste utföras för att uppnå det avtalsmässiga syftet i första hand. I händelse av brott mot väsentliga avtalsförpliktelser är Transportörens ansvar (liksom ansvaret för Transportörens juridiska ombud eller agent) för skador på grund av lätt försumlighet begränsat till de förutsebara och typiskt förekommande skadestånden.
 3. Eventuella ersättningar för tjänster från tredje part kommer att tillhandahållas uteslutande i enlighet med lagliga regler och dessa ATV och endast efter mottagande av adekvata originaldokument.
 4. Återbetalningar på grund av överträdelse av passagerarförordningen orsakad av Transportören kan endast krävas inom 2 (två) månader efter den faktiska eller planerade transporten. Om information skickas i god tid anses tidsfristen ha uppfyllts.

 

§ 15 Meddelande om anspråk vid skada på bagage

 1. Avsnitt 549 HGB och artikel 3 i förordningen (EG) nr 397/2009 från den 23 april 2009 i samband med bestämmelserna i Atenkonventionen om persontransporter och deras bagage till sjöss 1974 (ändrad genom protokollet från 2002) tillämpar meddelande om skada.
 2. Vid undantag från dessa allmänna bestämmelser krävs inte en skriftlig anmälan från Passageraren om bagaget har utvärderats gemensamt av Passageraren och Transportören eller behörigt ombud och när en gemensamt undertecknad rapport har upprättats i ärendet.

 

§ 16 Alternativ tvistlösning

Transportören är villig att delta i en alternativ tvistlösning hos följande skiljenämnd för konsumenter: söp-Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr, Fasanenstraße 81, 10623 Berlin (www.soep-online.de).

 

§ 17 Lagval och domstol

 1. Alla avtal mellan Transportören och Passageraren är underkastade tysk lag i den mån det inte utesluts av någon obligatorisk lag.
 2. Plats för fullgörande av avtalsförhållandet är Stralsund.
 3. Stralsund är ensam behörig domstol i händelse av tvister som härrör från avtalet, i den mån lagen inte kräver att förfaranden ska inledas i en annan jurisdiktion.

 

§ 18 Övrigt

 1. Detta dokument är en översättning av Transportörens tyska allmänna transportvillkor („Allgemeine Beförderungsbedingungen“). Detta dokument tjänar endast till att informera Passageraren och har ingen laglig verkan.
 2. Innehållet i de tyska allmänna transportvillkoren är juridiskt bindande. I händelse av avvikelser mellan översättningen och de ursprungliga tyska allmänna transportvillkoren gäller den tyska versionen.