Ogólne warunki przewozu (OWP)

Niniejsze ogólne warunki przewozu mają zastosowanie dla przewozu na pokładzie statków realizowanego przez spółkę FRS Baltic GmbH

 

Postanowienia ogólne § 1
Umowa przewozu i płatność § 2
Bilety § 3
Zmiana rezerwacji, anulowanie rezerwacji i zmiana rozkładu rejsów § 4
Opłaty dodatkowe § 5
Obowiązki Przewoźnika § 6
Obowiązki Pasażera § 7
Przewóz bagażu § 8
Przewóz zwierząt domowych § 9
Odmowa przewozu § 10
Przewóz pojazdów § 11
Rejsy specjalne § 12
Oferty rabatowe § 13
Ograniczenie odpowiedzialności Przewoźnika i zwrot kosztów § 14
Zawiadomienie o roszczeniu w przypadku uszkodzenia bagażu § 15
Alternatywne rozstrzyganie sporów § 16
Prawo właściwe i właściwość sądów § 17
Pozostałe postanowienia § 18

 

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejsze ogólne warunki przewozu (dalej zwane „OWP”) mają zastosowanie do wszystkich regularnych przewozów realizowanych przez firmę FRS Baltic GmbH (zwaną dalej „Przewoźnikiem”) oraz - jeśli są tak oznaczone - do wszystkich Rejsów Specjalnych Przewoźnika. Wraz z zawarciem umowy niniejsze OWP stają się przedmiotem umowy przewozu; Pasażer uznaje je za prawnie wiążące.

 

§ 2 Przewóz i opłata za przewóz

 1. Umowa przewozu zostaje zawarta poprzez dokonanie rezerwacji przez Pasażera i wysłanie przez Przewoźnika potwierdzenia rezerwacji, w każdym przypadku najpóźniej w momencie wystawienia biletu.  To samo odnosi się do procedury rezerwacji online.
 2. Pasażer ma prawo tylko do odbycia przewozu wskazanego na bilecie. W przypadku, gdy Pasażer nie może zrealizować przewozu z powodu braku miejsca, uiszczone opłaty za bilet zostaną mu zwrócone, o ile Przewoźnik nie będzie w stanie zaproponować mu odpowiedniej alternatywnej opcji przewozu. Dalsze roszczenia Pasażera będą uznane za nieważne. Umowa przewozu nie obejmuje prawa przydzielenia Pasażerowi określonego miejsca. Goście, którzy chcą się napić i zjeść w salonie jadalnym, wybierają miejsca według własnego uznania.
 3. Opłatę za bilet oraz opłatę manipulacyjną (w przypadku rezerwacji dokonywanych w kasie biletowej) należy uiścić w momencie zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1. Aktualny cennik i wysokość opłaty manipulacyjnej dostępne są na stronie internetowej Przewoźnika oraz w miejscach prowadzenia przez niego jego działalności w formie Ogólnego regulaminu opłat (dalej „ORO”). Pasażer ma możliwość uiszczenia opłaty gotówką lub kartą kredytową. W tym celu Pasażer ma obowiązek zapewnić wystarczające środki na rachunku. Wszelkie koszty powstałe w wyniku braku możliwości zwrotu środków lub obciążenia zwrotnego ponosi Pasażer, chyba że brak możliwości zwrotu środków lub obciążenia zwrotnego jest spowodowany przez Przewoźnika.
 4. W przypadku ubiegania się o zniżkę za przejazd przy zakupie biletu w kasie Pasażer ma obowiązek udowodnić prawo do danej zniżki. W przypadku rezerwacji telefonicznej lub internetowej zniżki za bilety mogą być rozpatrzone online, jeśli Pasażer prześle odpowiednie dokumenty pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub ich kopię na adres: Jasmunder Landstraße 2, 18546 Sassnitz / Neu Mukran, Niemcy. Do momentu rozpoczęcia podróży Przewoźnik ma prawo ponownie sprawdzić w kasie biletowej, czy Pasażer ma prawo do zniżki. Przy dokonywaniu rezerwacji w sposób, o którym mowa w zdaniu 2., Pasażer otrzymuje w kasie bilet ulgowy. Połączenie różnych zniżek nie jest możliwe.
 5. Za wysłanie biletów pocztą pobierana będzie opłata pocztowa i manipulacyjna w wysokości 4,00 € (czterech euro) za każde zrealizowane zamówienie. Wysyłka biletów internetowych pocztą elektroniczną jest bezpłatna.
 6. Zwrot opłat za przejazdy oraz wypłaty odszkodowań będą zawsze dokonywane w sposób określony w rezerwacji. Minimalna wysokość zwracanej opłaty wynosi 6,00 € (sześć euro).

 

§ 3 Bilety

 1. Bilety są wystawiane na konkretnego Pasażera i nie podlegają przeniesieniu na inną osobę.
 2. Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji należy sprawdzić, czy szczegóły rezerwacji i dane na biletach są poprawne. Należy niezwłocznie (najpóźniej 48 (czterdzieści osiem) godzin po otrzymaniu potwierdzenia) poinformować Przewoźnika, o wszelkich nieprawidłowościach w celu dokonania niezbędnych poprawek. W przypadku braku reklamacji Przewoźnik może założyć, że dokumenty zostały wystawione prawidłowo.
 3. Pasażer jest zobowiązany do okazania biletu Przewoźnikowi lub jego pracownikom na żądanie w każdej chwili. Końcówki biletów mogą być odrywane i kasowane wyłącznie przez upoważnionego przedstawiciela Przewoźnika.  Bilety uszkodzone lub zagubione tracą ważność.

 

§ 4 Zmiana rezerwacji, anulowanie rezerwacji i zmiana rozkładu rejsów

1. W przypadku przewozów regularnych zmiany terminu rezerwacji można dokonać maksymalnie 24 godziny przed wyjazdem za pośrednictwem infolinii pod numerem +49 461 864-608 lub pocztą elektroniczną ([email protected]), podając przy tym numer rezerwacji. W przypadku Rejsów specjalnych stosuje się postanowienia §12.

2. Pasażer ma prawo odstąpienia od umowy przewozu w każdym momencie do momentu odjazdu. Anulowanie rezerwacji oznacza anulowanie całej podróży w obie strony. Anulowanie części podróży nie jest możliwe. W przypadku odstąpienia przez Pasażera od umowy przewozu Przewoźnikowi przysługuje odszkodowanie ryczałtowe zgodnie z poniższą tabelą:

 

Do 7 (siedmiu) dni przed odjazdem bezpłatnie
Do 3 (trzech) dni przed odjazdem   50% ceny biletu
Do 24 godzin przed odjazdem 75% ceny biletu
Mniej niż 24 godziny przed odjazdem 90% ceny biletu  
Niekorzystanie z przewozu 100% ceny biletu

 

Pasażer ma prawo udowodnić, że szkoda poniesiona przez Przewoźnika jest mniejsza niż odszkodowanie ryczałtowe lub że Przewoźnik nie poniósł żadnej szkody. Nie jest możliwe dokonanie ponownej rezerwacji w celu uniknięcia konieczności poniesienia kosztów anulowania rezerwacji. W przypadku anulowania rezerwacji ze względu na ostrzeżenia dotyczące podróży w kraju portu docelowego opłata za anulowanie rezerwacji nie zostanie pobrana.

3. Przewoźnik zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy przewozu w następujących przypadkach:

a. Przypadki siły wyższej i zdarzenia o podobnym charakterze (np. wpływy pogody, epidemie, awarie urządzeń portowych, strajki, wypadki na morzu itp.). W takim przypadku następuje rozwiązanie umowy, w tym zrzeczenie się prawa do dochodzenia wzajemnych roszczeń odszkodowawczych; obowiązek uiszczenia opłaty za bilet nie ma zastosowania, a wszelkie płatności już dokonane zostaną zwrócone.

b. W przypadku Rejsów specjalnych, o których mowa w §12, w szczególności w przypadkach, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników. Wycofanie się Przewoźnika oznacza rozwiązanie umowy, w tym zrzeczenie się prawa do dochodzenia wzajemnych roszczeń odszkodowawczych; obowiązek uiszczenia opłaty za bilet nie ma zastosowania, a wszelkie płatności już dokonane zostaną zwrócone.

 

§ 5 Opłaty dodatkowe

W przypadku stwierdzenia, że Pasażer nie posiada ważnego biletu na przewóz, oprócz normalnej ceny biletu Pasażer musi zapłacić karę umowną w wysokości 120,00 € (stu dwudziestu euro). To samo dotyczy ubiegania się o obniżkę ceny biletu, do której Pasażer nie ma prawa. Postanowień ze zdania 1. i 2. nie stosuje się w przypadku, gdy Pasażer nie nabył biletu lub nie zweryfikował konkretnego prawa do zniżki za bilet z przyczyn niezależnych od niego. Opłata dodatkowa zostaje obniżona do kwoty 10,00 € (dziesięciu euro), jeżeli Pasażer jest w stanie przedstawić ważny bilet w ciągu tygodnia od daty jego wystawienia, a bilet ten został zakupiony w dowolnym punkcie sprzedaży Przewoźnika przed wyjazdem.

 

§ 6 Obowiązki Przewoźnika

 1. Przewoźnik jest zobowiązany do wykonania przewozu statkiem spełniającym ustawowe przepisy bezpieczeństwa.
 2. W przypadku odwołania lub opóźnienia wyjazdu Pasażerowie zostaną o tym poinformowani przez Przewoźnika na dane kontaktowe (SMS, telefon, e-mail) podane Przewoźnikowi przez Pasażera, jak również poprzez stronę internetową Przewoźnika. Niezależnie od tego stosuje się postanowienia §7 ust. 7.
 3. Ponadto Przewoźnik gwarantuje Pasażerom prawa, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i wodną śródlądową oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 („Rozporządzenie”). Krótka wersja tego Rozporządzenia dostępna jest tutaj na stronie internetowej Przewoźnika, a także na życzenie odpowiednio w punktach sprzedaży i w kasie.
 4. W przypadku gdy Przewoźnik z uzasadnionych powodów spodziewa się, że przewóz zostanie odwołany lub opóźniony o więcej niż 90 minut, zaproponuje on Pasażerowi zmianę planu podróży i poinformuje go o alternatywnym środku transportu. W tym przypadku Przewoźnik dokona zwrotu kosztów w formie bonów zgodnie z art. 19 Rozporządzenia.

 

§ 7 Obowiązki Pasażera

 1. Pasażer ma obowiązek stosować się do wszystkich poleceń kierownictwa statku lub innego upoważnionego przedstawiciela Przewoźnika.
 2. Pasażer ma zakaz brudzenia lub uszkadzania kabin, wyposażenia lub artykułów na statku, jak również niewłaściwego używania lub uszkadzania urządzeń zabezpieczających oraz wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów za burtę.
 3. Pasażer jest zobowiązany przybyć na odprawę co najmniej 60 (sześćdziesiąt) minut przed godziną rozpoczęcia podróży zgodnie z rozkładem jazdy. Grupy podróżne proszone są o zgłoszenie się do lokalnych biur Przewoźnika lub bezpośrednio na pokład statku najpóźniej 30 (trzydzieści) minut przed planowaną godziną rozpoczęcia podróży. Jeżeli Pasażer nie zastosuje się do planowanych godzin rozpoczęcia podróży, Przewoźnik nie jest zobowiązany do wykonania przewozu.
 4. Pasażer jest odpowiedzialny za przestrzeganie wymogów administracyjnych i ustawowych w porcie docelowym, a w szczególności za posiadanie przy sobie przez cały czas wszystkich niezbędnych dokumentów. Pasażer jest zobowiązany zwrócić Przewoźnikowi wszelkie dodatkowe koszty powstałe w związku z nieprzestrzeganiem przez Pasażera ww. wymogów.
 5. Pasażer ma obowiązek samodzielnie załadować na pokład swój bagaż podręczny, przechowywać go i nadzorować. Ponadto do przewozu bagażu mają zastosowanie postanowienia §8 oraz Ogólnego regulaminu opłat.
 6. Zasadniczo palenie papierosów na wszystkich statkach Przewoźnika jest zabronione. Pasażer może palić tylko na pokładzie zewnętrznym w miejscach do tego celu przeznaczonych. To samo odnosi się do papierosów elektrycznych i podobnych urządzeń.
 7. Niezależnie od postanowień §6 ust. 2, do momentu odjazdu Pasażer jest również zobowiązany dowiadywać się o ewentualnych odwołaniach lub opóźnieniach przewozu za pośrednictwem udostępnionych przez Przewoźnika kanałów (www.frs-baltic.com, telefonicznie pod numerem +49 461 864-608) oraz sprawdzać wiadomości e-mail przesłane na adres e-mail (w tym również w folderze ze spamem) podanych przy rezerwacji.
 8. Pasażer jest odpowiedzialny wobec Przewoźnika za wszelkie szkody przez siebie spowodowane.

 

§ 8 Przewóz bagażu

 1. Przewoźnik jest zobowiązany do przewozu wyłącznie Pasażera i jego zwykłego bagażu. Zakazane jest przewożenie bagażu, który jest poważnie zabrudzony lub który może zranić innych Pasażerów, utrudnić im podróż, przeszkadzać im lub wyrządzić im szkodę. W przypadku wątpliwości decyzję w tej kwestii podejmie kierownictwo statku. Bagaż można przechowywać tylko w wyznaczonych do tego celu miejscach. Niedopuszczone jest umieszczanie go w przejściach, na drogach ewakuacyjnych lub na siedzeniach. Dodatkowo zastosowanie ma §7 ust. 1.
 2. Na pokładzie statku zakazane jest posiadanie następujących przedmiotów: broni, substancji łatwopalnych, palnych, żrących, toksycznych, wybuchowych lub o ostrym zapachu. Ponadto zabrania się wnoszenia na pokład nielegalnych przedmiotów/substancji, przedmiotów/substancji, które mogą przeszkadzać innym Pasażerom lub których posiadanie lub przewóz są zabronione przez prawo. W zakresie, w jakim Pasażerowie nie mogą od razu zostać pociągnięci do odpowiedzialności z tytułu szkodliwości przedmiotu/artykułu, stosuje się §10 ust. 1. Jeżeli takie przedmioty/substancje zostaną wykryte w czasie przewozu, kierownictwo statku ma prawo przejąć je w posiadanie, przechować je i wyładować w najbliższym porcie na koszt Pasażera.

 

§ 9 Przewóz zwierząt domowych

1. Typowe zwierzęta domowe są przewożone za opłatą zgodnie z obowiązującym cennikiem. Jeden Pasażer może przewozić maksymalnie 3 (trzy) psy. Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmówienia zgody na przewóz zwierząt, w szczególności w następujących przypadkach:

a. jeśli zachodzi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub statku,

b. jeśli zwierzę przeszkadza innemu Pasażerowi,

c. jeżeli właściciel zwierzęcia zaniedbuje swój obowiązek pilnowania go.

Ponadto zwierząt nie wolno sadzać na siedzeniach. Psy muszą być trzymane na smyczy i w kagańcu.

 

§ 10 Odmowa przewozu

1. Osoby stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku lub innych osób mogą zostać niewpuszczone na pokład. Odnosi się to w szczególności do:

a. Pasażerów będących pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających,

b. Pasażerów niezdolnych do podróży z powodu chorób zakaźnych, a nie zrezygnowały z przewozu przed odjazdem,

c. Pasażerów, którzy nie wykonują swoich obowiązków, o których mowa w §§7-9 (nawet po otrzymaniu polecenia od kierownictwa statku).

2. Dzieci poniżej 6 (szóstego) roku życia, które nie mają jeszcze obowiązku szkolnego, mogą zostać niewpuszczone na statek, jeżeli podczas całego przewozu nie towarzyszy im osoba w wieku przynajmniej 14 (czternastu) lat.

3. Jeśli dana osoba nie zostanie wpuszczona na pokład z wyżej wymienionych powodów, nie ma prawa do zwrotu już poniesionych kosztów biletów. Wszelkie inne odszkodowania z tego tytułu są wyłączone.

 

§ 11 Przewóz pojazdów

 1. Pojazdy są przewożone tylko za opłatą zgodnie z obowiązującym cennikiem. Obowiązujący cennik podany jest na stronie internetowej Przewoźnika oraz na tablicach ogłoszeń w punktach sprzedaży Przewoźnika. Cennik dostępny jest także w biurach Przewoźnika.
 2. W przypadku przewozu pojazdu należy zawiadomić Przewoźnika o gotowości do jego załadunku co najmniej 60 (sześćdziesiąt) minut przed wyjazdem. Miejsce parkingowe na pokładzie jest przydzielane przez załogę statku, a Pasażer musi postępować zgodnie z instrukcjami. Pasażer musi upewnić się, że pojazd jest właściwie ustawiony i zabezpieczony. Jeżeli Pasażer korzysta z usług pracownika Przewoźnika w celu wykonania ciążących na nim obowiązków, pomoc taka świadczona jest wyłącznie na zasadzie dobrej woli. Pasażer ponosi odpowiedzialność za taką osobę udzielającą mu pomocy; w tym zakresie przyjmuje się, że osoba ta jest wyłącznie zastępcą Pasażera/właściciela samochodu. Motocykle i rowery muszą być odpowiednio zabezpieczone przez Pasażera przed przewróceniem się.
 3. Po bezpiecznym zaparkowaniu pojazdu Pasażer musi ze względów bezpieczeństwa opuścić pojazd i teren przeznaczony do parkowania pojazdów.
 4. Niedozwolone jest przewożenie przedmiotów niebezpiecznych, o których mowa w §8 ust. 2 OWP, nawet jeśli podczas (części) przewozu pozostają w pojeździe.
 5. Pojazdy bez rezerwacji będą przewożone w drugiej kolejności. Pomimo rezerwacji, w uzasadnionych wyjątkowych przypadkach (np. ze względu na bezpieczeństwo statku, w przypadku konieczności przewozu pojazdów ratunkowych lub w przypadku nieprzewidzianej potrzeby użycia innej/mniejszej jednostki pływającej) przewoźnik może być zmuszony do odmowy przyjęcia pojazdu na zarezerwowaną podróż lub opóźnienia rezerwacji.

 

§ 12 Rejsy specjalne

 1. Rejsy specjalne to wszystkie przewozy, które są w ten sposób oznakowane i reklamowane. Do ich realizacji konieczna jest minimalna liczba uczestników. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników, patrz §4 ust. 3 lit. b).
 2. Do Rejsów specjalnych mają zastosowanie tylko §1, §2 ust. 1, 3, 5, 6, §3 ust. 2, 3, §4 ust. 3, §5, §6 ust. 1, 2, §7, §8, §§10-12, §14 ust. 1-3, §15, §17 i §18. 
 3. Pasażer nie jest uprawniony do anulowania Rejsów specjalnych, wycofania się z nich, zwrotu, zmiany rezerwacji ani przeniesienia rezerwacji lub biletów na nie. Ponadto nie można anulować rezerwacji Rejsów specjalnych. Rejsów specjalnych nie można łączyć z innymi biletami, zniżkami ani ofertami rabatowymi.
 4. Przewoźnik nie jest zobowiązany do przewozu zwierząt domowych.

 

§ 13 Oferty rabatowe

 1. W miarę dostępności bilety na regularnie zaplanowane przewozy można nabyć na specjalnych warunkach („Oferty rabatowe”). Regularny rozkład jazdy jest dostępny na stronie internetowej Przewoźnika. Oferty rabatowe są promowane oddzielnie.
 2. Do Ofert rabatowych mają zastosowanie tylko §1, §2 ust. 1, 3, 5, 6, §3 ust. 2, 3, §4 ust. 3, §§5-11 oraz §§13-18.
 3. Pasażer nie jest uprawniony do anulowania Ofert rabatowych, wycofania się z nich, zwrotu, zmiany rezerwacji ani przeniesienia rezerwacji i/lub biletów na nie. Ponadto nie można anulować rezerwacji Ofert rabatowych. Bilety zakupione na warunkach specjalnych nie mogą być łączone z innymi biletami, zniżkami cenowymi, innymi Ofertami rabatowymi ani Rejsami specjalnymi. Bilety zakupione w ramach Oferty rabatowej są ważne tylko w określonych terminach.

 

§ 14 Ograniczenie odpowiedzialności Przewoźnika i zwrot kosztów

 1. Odpowiedzialność Przewoźnika za szkody osobowe, bagażowe lub powstałe w wyniku zaniedbania jest ograniczona na podstawie art. 541 i 542 niemieckiego Kodeksu handlowego (HGB), jak również art. 3 rozporządzenia (WE) nr 397/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w związku z rozporządzeniami Konwencji ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu z 1974 r. (zmienionej Protokołem z 2002 r.).
 2. Wszelkie roszczenia Pasażera o odszkodowanie są wyłączone. Wyjątek stanowią roszczenia odszkodowawcze Pasażera z tytułu utraty życia, uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub naruszenia istotnych zobowiązań umownych (istotnych obowiązków), jak również odpowiedzialność za wszelkie inne szkody spowodowane umyślnym lub rażąco niedbałym naruszeniem obowiązków przez Przewoźnika, jego przedstawiciela prawnego lub agenta. Istotne zobowiązania umowne to te, które muszą być wykonane w celu spełnienia przedmiotu umowy. W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych odpowiedzialność prawna Przewoźnika (jak również odpowiedzialność prawnego przedstawiciela lub agenta Przewoźnika) za szkody spowodowane niewielkim zaniedbaniem jest ograniczona do przewidywalnych i zazwyczaj występujących szkód.
 3. Wszelkie zwroty kosztów za usługi osób trzecich będą dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami prawa i niniejszymi ogólnymi warunkami przewozu oraz wyłącznie po otrzymaniu odpowiednich oryginalnych dokumentów.
 4. Zwrotów wynikających z naruszenia przez Przewoźnika Rozporządzenia można dochodzić wyłącznie w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od daty faktycznego lub planowanego przewozu. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli zgłoszenie zostanie wysłane we właściwym czasie.

 

§ 15 Zawiadomienie o roszczeniu z tytułu uszkodzenia bagażu

 1. Do zawiadomienia o szkodzie stosuje się art. 549 HGB oraz art. 3 Rozporządzenia (WE) nr 397/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w związku z rozporządzeniami Konwencji ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu z 1974 r. (zmienionej Protokołem z 2002 r.).
 2. Odstępstwem od niniejszych przepisów ogólnych jest sytuacja, gdy nie jest wymagane pisemne zawiadomienie przez Pasażera, jeżeli stan bagażu został wspólnie oceniony przez Pasażera i Przewoźnika lub upoważnionego przedstawiciela oraz został sporządzony wspólnie podpisany protokół w tej sprawie.

 

§ 16 Alternatywne rozstrzyganie sporów

Przewoźnik wyraża chęć rozwiązywania sporów w sposób alternatywny przez następujący organ ds. arbitrażu konsumenckiego: söp-Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr, Fasanenstraße 81, 10623 Berlin (www.soep-online.de).

 

§ 17 Prawo właściwe i właściwość sądów

 1. Wszystkie umowy pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem podlegają prawu niemieckiemu w zakresie, w jakim nie wyklucza tego żadne prawo bezwzględnie obowiązujące.
 2. Miejscem spełnienia świadczenia dla stosunku umownego jest Stralsund.
 3. Stralsund jest jedynym sądem właściwym w przypadku sporów wynikających z umowy, o ile prawo nie wymaga wszczęcia postępowania w innej jurysdykcji.

 

§ 18 Pozostałe postanowienia

 1. Niniejszy dokument jest tłumaczeniem ogólnych warunków przewozu Przewoźnika w wersji niemieckiej („Allgemeine Beförderungsbedingungen”). Niniejszy dokument ma charakter jedynie informacyjny i nie ma wywołuje żadnych skutków prawnych.
 2. Prawnie wiążąca jest treść ogólnych warunków przewozu w niemieckiej wersji językowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy tłumaczeniem a oryginałem ogólnych warunków przewozu w wersji niemieckiej, wersja niemieckojęzyczna ma charakter rozstrzygający.